Welbee M350 / M350L / M500

Contact Us To Learn More

Realizing High Accuracy and High Quality with OTC Daihen

A high performance welding for a wide scope from semi-automative to automatic machine can be realized by making the optimal and fine waveform control according to carefully divided applications (standard/ high speed/ extension).

Máy hàn OTC Daihen với độ chính xác và chất lượng cao 

Máy hàn có thể thực hiện hàn hiệu suất cao cho phạm vi rộng từ máy bán tự động đến máy tự động bằng cách thực hiện điều khiển sóng tốt và tối ưu theo các ứng dụng được phân chia cẩn thận (tiêu chuẩn / tốc độ cao / mở rộng).

Welbee M500

Specifications:

Welbee Specifications
Scroll to Top